Αμμοβολή

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στην αφαίρεση της σκουριάς, των σαθρών χρωμάτων και των μικροοργανισμών οι οποίοι προσκολώνται στις επιφάνειες (π.χ. Φύκια, μικροοργανισμοί).

Το πλεονέκτημά της είναι ότι με τη χρήση άμμου ή εξειδικευμένων ψιγμάτων (π.χ. Χαλαζίας) δημιουργεί τραχύτητα στην επιφάνεια με αποτέλεσμα η βαφή να προσκολλάται καλύτερα. 

Ομως, επειδή δημιουργεί οικολογική μόλυνση και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των αμμοβολιστών και επηρεάζει δυσμενώς και το περιβάλλον των κατοίκων στις πέριξ περιοχές, έχει απαγορευθεί σε εξωτερικούς χώρους.

Συνεπώς, η εταιρία μας, διαθέτοντας την επιστημονική γνώση και ικανότητα διαχείρισης των σχετικών κινδύνων, παρέχει υπηρεσίες αμμοβολής αφού πρώτα αξιολογήσει προσεκτικά τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες της εργασίας καθαρισμού και αφού αποφασίσει ότι το έργο μπορεί να γίνει νόμιμα (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) και με τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων προστασίας ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μεθόδου αυτής στον άνθρωπο και το περιβάλλον.        
 

 

Το top