Καταδυτικές εργασίες

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί τις παρακάτω υποβρύχιες εργασίες μέσω  των εξειδικευμένων επαγγελματιών δυτών της:

  • καθαρισμούς πλοίων (επιθεώρηση υφάλων, τρίψιμο-στίλβωση προπέλας)
  • άλλες εργασίες μετάλου όπως επισκευή ρωγμών μέσω χρήσης εξωτερικού υποθαλλάσιου στεγανού θαλάμου.
Το top