Καθαρισμός φορτηγών πλοίων (γενικών φορτίων, χύδην, κ.λπ.)

Γενικές / Βαρέως Τύπου Υπηρεσίες Καθαρισμού φορτηγών πλοίων (HEAVY DUTY CLEANING SERVICES)

1. Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών Φορτηγών Πλοίων (Συντήρηση και Βάψιμο)
 • Καθαρισμός σε καταστρώματα και καλύματα αμπαριών φορτηγών πλοίων (hatch covers)
 • Καθαρισμών σε πλευρικές επιφάνειες φορτηγών πλοίων πάνω από την ίσαλο γραμμή (καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης)
 • ύφαλα φορτηγού πλοίου: καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης με υδροβολή ή αμμοβολή
 • ύφαλα φορτηγού πλοίου: καθαρισμός από φύκια και στρείδια, μέσω εξειδικευμένου συνεργείου δυτών όπου εφικτό
2. Καθαρισμός χώρων φορτίου φορτηγών πλοίων

  (π.χ. Απαλλαγή από επικίνδυνα αέρια - Gas free ή για αλλαγή χρήσης) ώστε να γίνονται ασφαλή:

 • για τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να κατέβει σε αυτά για να τα επιθεωρήσει
 • για χρήση φλόγας / οξυγόνου
 • για αλλαγή φορτίου (νέο από το ίδιο ή διαφορετικό), όπως π.χ. από προηγούμενη μεταφορά κάρβουνου σε επόμενη μεταφορά σίτου κ.λπ.

Δυνατότητα ήπιου καθαρισμού χώρων φορτίου με υδροβολή, χωρίς χημικά

3. Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες φορτηγών πλοίων

Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες φορτηγών πλοίων

4. Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμων φορτηγών πλοίων

  Εξαέρωση δεξαμενών και συλλογή καταλοίπων. Ενδελεχής καθαρισμός με ειδικά ηλεκτροστατικά υφάσματα.

5. Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων φορτηγών πλοίων (Ballast Tanks)

Καθαρισμός Πρωραίων, πλευρικών, διπυθμενων (double bottom) δεξαμενών ερμάτων, ανάλογα με το τι περιέχουν (καύσιμα ή νερό)

6. Καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών σωληνώσεων φορτηγών πλοίων
 • για απλό καθαρισμό / συντήρηση
 • για χρήση φλόγας / οξυγόνου
7. Καθαρισμός Βιολογικών Λυμάτων φορτηγών πλοίων (βόθροι, δίκτυα τουαλέτων, αποχέτευσης, κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας μπορούμε να αναλάβουμε, κατά περίπτωση και κατόπιν ειδικής συμφωνίας, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των απαραιτήτων / προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας:

 • την αποκομιδή των καταλοίπων
 • την μετακίνηση τους με ασφαλή μέσα μεταφοράς, και
 • την ασφαλή παράδοσή τους σε ειδικά πιστοποιημένο φορέα αποδοχής των υλικών, εφόσον υπάρχει τέτοιος σε λογική απόσταση από το χώρο εργασίας

Για τις εργασίες μας εκδίδουμε σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού Φορτηγών Πλοίων (SPECIALIZED CLEANING SERVICES)

8. Για τις ανάγκες αποτελεσματικού καθαρισμού επιφανειών φορτηγών πλοίων οι οποίες απαιτούν ειδικό χειρισμό λόγω ευαίσθητων συσκευών ή υλικών γίνεται χρήση ειδικών συσκευών (π.χ. Σπογγοβολής, κ.λπ.) με ειδικό υλικό το οποίο ελαχιστοποιεί τη φθορά της επιφάνειας (π.χ. Σπόγγος διαφόρων μεγεθών, χαλαζίας κ.λπ.)

9. Ειδικοί καθαρισμοί ηλεκτρικών πινάκων, βοηθητικών μηχανημάτων, φίλτρων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με ειδικό σύστημα παγοβολής (dry ice cleaning)


 

Το top