Καθαρισμοί πολεμικών πλοίων επιφανείας

Γενικές / Βαρέως Τύπου Υπηρεσίες Καθαρισμού (HEAVY DUTY CLEANING SERVICES)

1. Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών Πλοίων (Συντήρηση και Βάψιμο)
 • καταστρώματα και καλύματα αμπαριών (hatch covers)
 • πλευρικές επιφάνειες πλοίων πάνω από την ίσαλο γραμμή (καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης)
 • ύφαλα πλοίου: καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης με υδροβολή ή αμμοβολή
 • ύφαλα πλοίου: καθαρισμός από φύκια και στρείδια, μέσω εξειδικευμένου συνεργείου δυτών όπου εφικτό
2. Καθαρισμός χώρων φορτίου (π.χ. Σε οχηματαγωγά, γκαζάδικα, δεξαμενόπλοια κ.λπ.)

π.χ. Απαλλαγή από επικίνδυνα αέρια - Gas free ή για αλλαγή χρήσης,  ώστε να γίνονται ασφαλή

 • για τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να κατέβει σε αυτά για να τα επιθεωρήσει
 • για χρήση φλόγας / οξυγόνου
 • για αλλαγή φορτίου (νέο από το ίδιο ή διαφορετικό)

Δυνατότητα ήπιου καθαρισμού χώρων φορτίου με υδροβολή, χωρίς χημικά

Δυνατότητα επένδυσης εσωτερικού χώρου για μεταφορά χημικού φορτίου και μετέπειτα αφαίρεσής της μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς

3. Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες

Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες πολεμικών πλοίων επιφανείας

4. Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμων Πλοίων, Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων

Εξαέρωση δεξαμενών και συλλογή καταλοίπων. Ενδελεχής καθαρισμός με ειδικά ηλεκτροστατικά υφάσματα.

5. Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων (Ballast Tanks)

Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων (Ballast Tanks) ανάλογα με το τι περιέχουν (καύσιμα ή νερό)

6. Καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών σωληνώσεων
 • για απλό καθαρισμό / συντήρηση
 • για χρήση φλόγας / οξυγόνου
7. Καθαρισμός Βιολογικών Λυμάτων (βόθροι, δίκτυα τουαλέτων, αποχέτευσης, κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας μπορούμε να αναλάβουμε, κατά περίπτωση και κατόπιν ειδικής συμφωνίας, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των απαραιτήτων / προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας:

 • την αποκομιδή των καταλοίπων
 • την μετακίνηση τους με ασφαλή μέσα μεταφοράς, και
 • την ασφαλή παράδοσή τους σε ειδικά πιστοποιημένο φορέα αποδοχής των υλικών, εφόσον υπάρχει τέτοιος σε λογική απόσταση από το χώρο εργασίας

Για τις εργασίες μας εκδίδουμε σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού (SPECIALIZED CLEANING SERVICES)

8. Για τις ανάγκες αποτελεσματικού καθαρισμού επιφανειών οι οποίες απαιτούν ειδικό χειρισμό λόγω ευαίσθητων συσκευών ή υλικών γίνεται χρήση ειδικών συσκευών (π.χ. Σπογγοβολής, κ.λπ.) με ειδικό υλικό το οποίο ελαχιστοποιεί τη φθορά της επιφάνειας (π.χ. Σπόγγος διαφόρων μεγεθών, χαλαζίας κ.λπ.)

9. Ειδικοί καθαρισμοί ηλεκτρικών πινάκων, βοηθητικών μηχανημάτων, φίλτρων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με ειδικό σύστημα παγοβολής (dry ice cleaning)

Το top