Καθαρισμοί επιβατικών πλοίων

Γενικές / Βαρέως Τύπου Υπηρεσίες Καθαρισμού επιβατικών πλοίων (HEAVY DUTY CLEANING SERVICES)

1. Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών επιβατικών πλοίων (Συντήρηση και Βάψιμο)
 • Καθαρισμοί στα καταστρώματα επιβατικών πλοίων
 • Καθαρισμών πλευρικών επιφανειων επιβατικών πλοίων πάνω από την ίσαλο γραμμή (καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης)
 • ύφαλα επιβατικού πλοίου: καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης με υδροβολή ή αμμοβολή
 • ύφαλα επιβατικού πλοίου: καθαρισμός από φύκια και στρείδια, μέσω εξειδικευμένου συνεργείου δυτών όπου εφικτό
2. Καθαρισμός χώρων φορτίου επιβατικών πλοίων

π.χ. Απαλλαγή από επικίνδυνα αέρια - Gas free ή για αλλαγή χρήσης, ώστε να γίνονται ασφαλή:

 • για τον άνθρωπο ώστε να μπορεί να κατέβει σε αυτά για να τα επιθεωρήσει
 • για χρήση φλόγας / οξυγόνου

επίσης, δυνατότητα ήπιου καθαρισμού χώρων φορτίου με υδροβολή, χωρίς χημικά

3. Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες επιβατικών πλοίων

Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες

4. Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμων επιβατικών πλοίων

Εξαέρωση δεξαμενών και συλλογή καταλοίπων. Ενδελεχής καθαρισμός με ειδικά ηλεκτροστατικά υφάσματα.

5. Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων επιβατικών πλοίων (Ballast Tanks)

Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων, ανάλογα με το τι περιέχουν (καύσιμα ή νερό)

6. Καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών σωληνώσεων επιβατικών πλοίων
 • για απλό καθαρισμό / συντήρηση
 • για χρήση φλόγας / οξυγόνου
7. Καθαρισμός Βιολογικών Λυμάτων επιβατικών πλοίων

Καθαρισμός Βιολογικών Λυμάτων (βόθροι, δίκτυα τουαλέτων, αποχέτευσης, κ.λπ.)

8. Καθαρισμός Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων επιβατικών πλοίων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας μπορούμε να αναλάβουμε, κατά περίπτωση και κατόπιν ειδικής συμφωνίας, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των απαραιτήτων / προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας:

 • την αποκομιδή των καταλοίπων
 • την μετακίνηση τους με ασφαλή μέσα μεταφοράς, και
 • την ασφαλή παράδοσή τους σε ειδικά πιστοποιημένο φορέα αποδοχής των υλικών, εφόσον υπάρχει τέτοιος σε λογική απόσταση από το χώρο εργασίας

Για τις εργασίες μας εκδίδουμε σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού (SPECIALIZED CLEANING SERVICES)

9. Για τις ανάγκες αποτελεσματικού καθαρισμού επιφανειών οι οποίες απαιτούν ειδικό χειρισμό λόγω ευαίσθητων συσκευών ή υλικών γίνεται χρήση ειδικών συσκευών (π.χ. Σπογγοβολής, κ.λπ.) με ειδικό υλικό το οποίο ελαχιστοποιεί τη φθορά της επιφάνειας (π.χ. Σπόγγος διαφόρων μεγεθών, χαλαζίας κ.λπ.)

10. Ειδικοί καθαρισμοί ηλεκτρικών πινάκων, βοηθητικών μηχανημάτων, φίλτρων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με ειδικό σύστημα παγοβολής (dry ice cleaning)


 

Το top